hosting
Plus2 Hosting Pakket

Slechts 55 euro per jaar


» Bestellen «
Meer info...
Zich laten hosten bij Prodius betekent natuurlijk ook zich akkoord verklaren met de regels die binnen ons huis van kracht zijn ivm hosting. Hier vindt u onze algemene voorwaarden en anti-spam policy.Algemene voorwaarden

0. Enkele begrippen.

Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden


iTecom BVBA:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid iTecom gevestigd te Oostkamp, België.

De Klant:
Een particuliere/natuurlijke of zakelijke (rechts)persoon met wie iTecom BVBA een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

Overeenkomst:
Een contract tussen iTecom BVBA en de Klant waarin de dienst(en) die iTecom BVBA levert aan de Klant is opgenomen.

Diensten:
De diensten waarvan levering met de Klant is overeengekomen in de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld: registreren van domeinnamen (in samenwerking met DNS.be, Internic en andere dns agents); beheren van servers van iTecom BVBA waarop gegevens en programmatuur elektronisch worden opgeslagen, geraadpleegd, bewerkt of getransporteerd; verzorgen van overige diensten zoals vermeld in de Overeenkomst; ter beschikking stellen van fysieke opslag in de PoP-ruimte van iTecom BVBA ten behoeve van een server in eigendom van de Klant waarbij de Klant zelf zorgdraagt voor het onderhoud en systeembeheer; overige diensten zoals expliciet vermeld in de Overeenkomst.

Programmatuur:
Door iTecom BVBA ontwikkelde en/of ten dienste gestelde scripts, programma´s die deel uitmaken van het aangeboden dienstenpakket.1. Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van iTecom BVBA en elke rechtsbetrekking tussen iTecom BVBA en de Klant.
Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met iTecom BVBA schriftelijk tot stand zijn gekomen en door iTecom BVBA als zodanig zijn aanvaard.

In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Klant eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
iTecom BVBA is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina´s van iTecom BVBA. Indien de Klant wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Klant geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.


2. Aanbiedingen en het tot stand komen van een Overeenkomst

Alle door iTecom BVBA gedane offertes zijn vrijblijvend. iTecom BVBA heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens.
De Overeenkomst komt tot stand bij betaling door de Klant van een factuur die betrekking (geheel/gedeeltelijk) heeft op deze Overeenkomst. Bij betaling verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
Zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van een Domeinnaam een toewijzing en/of levering van overige diensten en producten die Prodius BVBA aan de Klant levert kan iTecom BVBA haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen. Indien er geen ondertekende schriftelijke versie van de Overeenkomst bestaat, geld(t)(en) de vermeldingen op de factu(u)r(en) die betrekking hebben op de Overeenkomst en door de Klant betaald worden.

3. De Overeenkomst

a. Termijn
De duur van een Overeenkomst voor een Domeinregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie. Tenzij de Overeenkomst anders vermeldt wordt een Overeenkomst voor alle overige producten en/of Diensten van iTecom BVBA aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Klant of door iTecom BVBA zoals omschreven in artikel 3b.
b. Opzegging
Opzegging van een Overeenkomst door de Klant dient minimaal 30 dagen voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. iTecom BVBA heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van 30 dagen in acht dient te worden genomen. Opzegging door Klant kan schriftelijk per aangetekende post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel. Indien de Klant gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vier maanden geen gebruik maakt van de diensten, heeft iTecom BVBA het recht een aansluiting zonder nadere kennisgeving direct af te sluiten.
c. Prijswijziging
Indien na het sluiten van de Overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de Klant overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de Klant, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals bij 3b beschreven. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats. De klant ontvangt een factuur met het verschil tussen het reeds betaalde bedrag en het nieuwe totaalbedrag van de overeengekomen diensten voor de de resterende termijn van de overeenkomst.
d. Meerwerk/extra kosten
Indien iTecom BVBA ten behoeve van de Klant werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.
e.Overschrijding dataverkeer
De Klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst, afbeeldingen of data over het internet via de server van iTecom BVBA van en naar de website/ftp ruimte van de Klant). Zulks geschiedt conform de bepalingen in de Overeenkomst. De klant ontvangt na de maand waarin een overschrijding gebeurde een factuur voor deze extra diensten.
f. Oververbruik
Elk oververbruik van de toegestane limieten wordt automatisch per email gemeld. Indien de klant geen maatregelen neemt om deze overschrijding te verhelpen door terug onder de toegestane limiet te komen of door een upgrade van zijn pakket dan kan de overschrijding aangerekend worden aan het dubbel van de normale tarieven die gelden bij vooraf ingekochte resources.

4. Prijs

Alle prijzen voor de Diensten en/of producten van iTecom BVBA worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst.
Door de Klant betaalde vergoedingen zien slechts op door iTecom BVBA verstrekte Diensten en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door Klant te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van iTecom BVBA of transport van informatie tussen het systeem van iTecom BVBA en de Klant.
Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW tenzij anders aangeduid.

5. Betaling

Facturen dienen door de Klant te zijn voldaan binnen de op de factuur vermelde datum. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door iTecom BVBA geleden en te lijden schade. Indien iTecom BVBA tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan op 15% over de hoofdsom/factuurbedrag, met een minimum van € 50,00 en vermeerderd met verwijlintresten van 12%, voor rekening van de Klant. Verwijlintresten zijn verschuldigd vanaf de vervaldata van de facturen.
Betalingen dienen door de Klant te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de Klant op verrekening met een vordering op iTecom BVBA is uitgesloten.
Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Zolang de Klant geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de diensten van iTecom BVBA en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde Domeinnaam ter beschikking van iTecom BVBA, zulks ongeacht de rechten welke de Klant op deze Domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de Klant geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. iTecom BVBA draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de Klant van zijn recht(en) op de Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

6. Levering/levertijd

Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Klant zal iTecom BVBA zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.
Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de Klant bij aanvang van de Overeenkomst menen dat vanwege iTecom BVBA geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de Klant iTecom BVBA in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan iTecom BVBA zijn toe te rekenen, dan is de Klant uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende Diensten. iTecom BVBA is eveneens gerechtigd de levering van de diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: 1) de Klant op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen 2) iTecom BVBA aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten, al dan niet door de Klant 3) er sprake is van een overmachtssituatie zoals genoemd (zie Overmacht). iTecom BVBA kan de Klant nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken.

7. Verplichtingen van iTecom BVBA

Aan de zijde van iTecom BVBA bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Klant te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.
iTecom BVBA draagt zorg voor de beschikbaarheid van de diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. iTecom BVBA kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met Prodius BVBA en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer iTecom BVBA van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc).

8. Verplichtingen van de Klant

Tenzij anders is overeengekomen, dient de Klant zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om iTecom BVBA in staat te stellen de diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.
De Klant draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar site. De Klant verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programma's op de systemen van iTecom BVBA, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van iTecom BVBA en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van iTecom BVBA zouden kunnen hinderen. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Klant ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de netiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, porno in het algemeen, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de Klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
Voor schade aan iTecom BVBA of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de Klant aansprakelijk.
iTecom BVBA behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien het een billijk vermoeden heeft dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van iTecom BVBA alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is. iTecom BVBA mag de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om een goed beheer van het computersysteem te verzekeren. In dit opzicht kan het toegang verwerven tot iedere communicatie die is opgeslagen op zijn computersysteem. iTecom BVBA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Klant verstrekte toegang tot- en gebruik van de Diensten en systemen van iTecom BVBA buiten gebruik te stellen wanneer de Klant handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Klant in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
iTecom BVBA is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Klant. De Klant vrijwaart iTecom BVBA tegen aanspraken van derden uit dien hoofde. Het is de Klant niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij iTecom BVBA daaraan voorafgaand toestemming aan heeft gegeven. Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de Klant. Het is de Klant niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de Diensten van iTecom BVBA gebruik te laten maken of zijn Gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen.
De klant verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de klant. In geval van verlies of diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, is de klant ertoe gehouden Prodius BVBA daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen.

9. Persoonsgegevens

De Klant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Prodius BVBA aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd. De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van iTecom BVBA zijn opgeslagen.
iTecom BVBA kan persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van iTecom BVBA en de daaraan gelieerde ondernemingen ter beschikking stellen of gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.

10. Programmatuur en Intellectuele eigendom

Aan de Klant wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. De Klant gaat akkoord met de voorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie.
De Klant onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaarmaken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal de Klant alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.
De Klant onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) Programmatuur en/of enige merken, copyright, notices of andere aanduidingen.
Het is de Klant niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

11. Domeinnamen en IP-adressen

Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of ip-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan, de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties (DNS.be, Internic). De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of ip-adressen. iTecom BVBA vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief/e-mail/fax van iTecom BVBA, inhoudende dat de gevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant en de Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart iTecom BVBA tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam iTecom BVBA geen bemiddeling heeft verleend.

12. Beheer van de systemen van iTecom BVBA

iTecom BVBA is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
iTecom BVBA is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure van de diensten.
iTecom BVBA is niet aansprakelijk voor schade van de Klant als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde.

13. Ontbinding

iTecom BVBA is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Klant een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan. iTecom BVBA heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Klant in staat van faillissement wordt gesteld, in opschorting van betaling verkeert, faillissement dan wel een gerechterlijk akkoord heeft aangevraagd, er sprake is van beslaglegging of indien hij de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. iTecom BVBA kan bij ontbinding van de Overeenkomst de registratie van de Domeinnaam van de Klant ongedaan maken. Terzake aanvaardt iTecom BVBA geen enkele aansprakelijkheid.

14. Overmacht

In geval van overmacht kan de Klant iTecom BVBA nooit op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien iTecom BVBA niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen. Indien door overmacht iTecom BVBA langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

15. Limitering van Aansprakelijkheid

Behalve op de in artikel 6b genoemde restitutie kan de Klant geen aanspraak maken op enige vergoeding door iTecom BVBA van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van de Diensten.
iTecom BVBA is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Klant nooit aansprakelijk voor door de Klant geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De Klant is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.
iTecom BVBA´s aansprakelijkheid is gelimiteerd tot directe, materiële schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de Klant voor geleverde diensten aan Prodius betaalde bedragen.
Schade waarvoor iTecom BVBA op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan iTecom BVBA te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
iTecom BVBA is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Klant op haar systemen worden geplaatst.
iTecom BVBA is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klant die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van iTecom BVBA. De Klant vrijwaart iTecom BVBA tegen alle aanspraken van derden terzake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten van iTecom BVBA en/of het Internet door de Klant.

16. Verval van vorderingen

Alle rechtsvorderingen van de Klant jegens iTecom BVBA, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

17. Geschillen

Mocht de Klant een klacht hebben jegens iTecom BVBA dan dient de Klant deze klacht zo spoedig mogelijk eerst schriftelijk of via electronische weg aan iTecom BVBA voor te leggen en iTecom BVBA in de gelegenheid te stellen de klacht te verhelpen.
Alle Overeenkomsten die iTecom BVBA sluit zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.

18. Slotbepalingen

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
De Klant is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Prodius BVBA, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
De Klant verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door iTecom BVBA van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde zover iTecom BVBA nakoming van de Overeenkomst met de Klant garandeert.
Wijzigingen in de bevoegdheid van de Klant, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover iTecom BVBA eerst van kracht worden nadat iTecom BVBA daarvan schriftelijk door Klant in kennis is gesteld.
De Klant is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan iTecom BVBA. De Klant kiest in haar relatie tot iTecom BVBA uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Klant aan Prodius BVBA schriftelijk opgegeven adres.
De Klant dient ingeval van een mogelijk faillissement, opschorting van betaling of gerechterlijk akkoord iTecom BVBA hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.
De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van iTecom BVBA (http://www.prodius.be) en vandaar op te halen.


Anti-Spam Policy

Wat is spam?
Spam wordt gedefinieerd als unsolicited bulk e-mail (UBE), oftewel: mail die in grote hoeveelheden (bulk) en ongevraagd (unsolicited) wordt verstuurd. Ongevraagd houdt in dat de ontvanger geen aantoonbare en expliciete toestemming heeft gegeven voor de verzending van de e-mail. Bulk houdt in dat de e-mail onderdeel is van een grotere hoeveelheid e-mails, die elk voor een wezenlijk deel identiek zijn.

Om als spam gekwalificeerd te kunnen worden dient een e-mail ongevraagd en in bulk verzonden te zijn. Ongevraagde e-mails zijn normaal en geaccepteerd, denk daarbij aan persoonlijk contact, een vraag die je aan iemand naar aanleiding van zijn website stelt, etc. Bulk e-mails zijn normaal en geaccepteerd, denk daarbij aan e-mail die je ontvangt via mailinglists en nieuwsbrieven. Alleen de combinatie van ongevraagd en in bulk verzonden maakt een e-mail tot spam.

Vaak (maar niet altijd) gaat het om commerciële mail: men wil je een product verkopen, van viagra of een hypotheek tot prozac of porno. Ook ongevraagde aankondigingen van culturele evenementen, politieke of activistische oproepen en dergelijke vallen echter onder de noemer spam.

Maar 't is voor een goed doel! Mag dat ook niet?
Nee, ook voor een goed doel mag je niet spammen, want spam blijft spam. Bovendien, wat u een goed doel vindt (een oproep voor een demonstratie of het zetten van een handtekening) vindt een ander een ongewenste politieke uiting.

Hoe mag ik dan wel een mailing versturen?
U mag alleen massa email versturen als de ontvangers hier EXPLICIET en aantoonbaar om gevraagd hebben. Dit principe heet confirmed opt-in. Elke andere manier van massa mail (opt-out/opt-in) is binnen ons netwerk NIET toe gestaan.

Wat is precies de goede manier?
De eigenaar van een e-mailadres moet expliciet en aantoonbaar toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van e-mail van een mailinglist.

Dat is betrouwbaar te verifiëren door gebruik te maken van confirmed opt-in. Na aanmelding krijgt de eigenaar van het e-mail adres een verzoek om bevestiging opgestuurd, met daarin de vraag of hij zich daadwerkelijk wil aanmelden voor de mailinglist (of voor een nieuwsbrief of iets dergelijks). Indien de eigenaar van het bewuste e-mailadres geen bevestiging terugstuurt, moet er vanuit gegaan worden dat iemand anders dat adres heeft opgegeven (of dat de eigenaar zich heeft bedacht). Indien de houder van dat e-mailadres de vraag bevestigt, geeft hij expliciet aan dat hij toestemt met de ontvangst van e-mails via die mailinglist.

Om het helemaal goed te doen, wordt in de e-mail waarin de houder van het e-mailadres om bevestiging wordt gevraagd een niet te raden code meegestuurd. Alleen met die code kan de bevestiging geretourneerd worden. Dat heeft als voordeel dat derden de bevestiging niet kunnen vervalsen.

Tevens zou er in de e-mail waarin om bevestiging wordt gevraagd een adres opgegeven kunnen zijn via welke de houder van het e-mail vermeende misbruik kan melden. Op die manier is beter na te gaan of de mailinglist misbruikt wordt.

Het is dus de bedoeling dat bij een inschrijving de gebruiker expliciet en aantoonbaar toestemming geeft voor het ontvangen van e-mail van een mailinglist. Geeft hij deze toestemming niet en ontvangt hij wel e-mail van die mailinglist, zijn die e-mails op te vatten als spam.

Ik heb van jullie een email gekregen met daarin een spamklacht. Wat nu?
We zijn hier heel duidelijk in. U moet actie ondernemen om herhaling te voorkomen. We geven hooguit 1 (één) waarschuwing, daarna sluiten we onze dienst af. Op welke manier dit zal zijn ligt aan de dienst die afgenomen wordt. Mocht het een zogenaamde "knownspammer" zijn, sluiten we direct af.

Maar de klacht is onterecht!
Dat is iets wat wij beoordelen. Let op, het is verplicht om via confirmed opt-in te werken, wij kunnen u verzoeken om de confirmatie van de klagende partij te overleggen. Kunt u dit niet dan kunnen wij niets anders dan er van uitgaan dat het spam is.

Waarom nemen jullie zulke strikte actie?
Omdat bij spam ons netwerk en onze naam in gevaar komt. Ons netwerk omdat we in zo genaamde blacklists kunnen komen, waardoor het voor onze klanten niet meer mogelijk is om email af te leveren bij bepaalde providers. Onze naam omdat we door deze blacklists onze dienstverlening niet meer optimaal kunnen houden, waardoor klanten weg gaan, of we potentiele klanten mislopen. Dit is uiteraard een situatie die we altijd willen voorkomen.

Real Time Web Analytics